Skip to main content
02 807 11 55

Политика за поверителност и защита на личните данни

Общи условия

Политиката за поверителност и защита на личните данни се отнася за всички потребители на www.pirnar.bg уебсайтове (по-долу: Уебсайтът), контролирани от Pirnar doo, Bravničarjeva 20, 1000 Любляна, Словения (по-нататък: Pirnar).

Администратор на данни

За всички данни, предоставени от субектите на данни, администраторът на данни е Pirnar d.o.o., Bravničarjeva 20, 1000 Любляна, Словения, нейният франчайз и други партньори, участващи в инсталиране, обслужване или друга форма на услуги, необходими за извършване на бизнес дейности.

Типове лични данни и цел на събиране

Pirnar уважава и защитава поверителността на потребителите на уебсайта и обработва личните данни отговорно и в съответствие със Закона за защита на личните данни (ZVOP-1) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април, 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните).

Данните на клиента се обработват от администратора на данни с цел изпълнение на договорните му задължения, индивидуална идентификация, извършване на транзакции, фактуриране, доставка, разглеждане на жалби и за друга комуникация, свързана с покупката.

Администраторът на данни събира и обработва лични данни на субектите на данни в случай на закупуване, регистрация или когато е дадено съгласие от лица да получат нашия бюлетин. Чрез участие в някоя от горепосочените дейности ще се обработват следните лични данни: име и фамилия, електронна поща, парола в криптиран вид, място на пребиваване, държава на пребиваване, телефонен номер, IP адрес, данни за регистрация, история на комуникациите, информация за покупка и употреба (дата на покупка, вид покупка, закупена стока, сума за покупка, начин на плащане, вид отстъпка и др.) и информация за доставка и монтаж. Pirnar изисква тази информация с цел комуникация, подготовка и изпращане на оферти и награди, персонализирани според интересите на потребителите.

Информацията за клиента се обработва от администратора на данни с цел изпълнение на договорните му задължения, индивидуална идентификация, извършване на транзакции, фактуриране, доставка, инсталиране или обслужване на продукти, разглеждане на жалби и за друга комуникация, свързана с покупката.

Въз основа на съгласието на физическото лице администраторът на данни може да обработва лична информация за подготовка и изпращане на персонализирани оферти, от които клиентите се интересуват. Известията се изпращат чрез избрани комуникационни канали. Предаването на лични данни е доброволно и може да бъде прекратено от субектите на данни по всяко време. Информацията се съхранява до оттегляне на съгласието на субекта на данните или докато не бъде получено искане за изтриване на такава информация.

Администраторът на данни може също така да обработва определена лична информация (име и фамилия, адрес, електронна поща, телефонен номер) за целите на директния маркетинг и оценка на удовлетвореността на клиентите или опит на клиента от предоставяните услуги, въз основа на правен интерес, ако субектите на данни не възразяват срещу подобна обработка.

Информацията, изискваща съгласието на лицата, се обработва в съответствие със съществуващото законодателство.

За какви цели се събират данни и как се използват?

Pirnar събира лични данни за следните цели:

 • Подобряване на качеството на функционалността на съдържанието и услугите на Уебсайта;
 • Изпълнение на покупки (извършване на транзакции, фактуриране, доставка, всичко, свързано с поръчка) и друга комуникация, свързана с покупката;
 • Изготвяне на персонализирани и комуникационни предложения, от които хората се интересуват, само чрез избрани комуникационни канали;
 • Маркетингови изследвания, с цел оптимизиране на предлагането и разходите и подобряване на удовлетвореността на клиентите;
 • Разпространение на бюлетини и други маркетингови материали;
 • ремаркетинг с насочени реклами в маркетинговите платформи Google, Facebook, Linkedin и Bing;
 • Разглеждане на жалби.

Вашите данни се съхраняват внимателно

Личните данни в електронен вид се съхраняват и защитават по подходящ начин от Pirnar в седалището му. Данните, обработвани с цел изпълнение на договорни задължения, се съхраняват, докато всички задължения са изпълнени или максимум 5 години след това, с изтичане на давностните срокове, свързани с индивидуални искове. За целите на спазването на изискванията на данъчното законодателство фактурите се съхраняват 10 години от изтичането на годината, за която се отнасят.

Данните, обработвани въз основа на съгласието на физическо лице, се съхраняват от администратора на данни до оттеглянето на съгласието. Потребителите могат да изпратят писмено искане за отмяна на съгласието си за използване на лични данни по всяко време на media@pirnar.si.

Защитата на поверителността е основна

Pirnar защитава поверителността, като спазва всички съществуващи изисквания на законодателството. Pirnar също така осигурява цялата необходима техническа и организационна поддръжка за защита и съхраняване на лични данни срещу загуба, промяна, кражба и неоторизиран достъп от трети страни.

Бисквитки

Уебсайтът използва бисквитки, за да осигури безпрепятствена функционалност.

Разкриване на лични данни на трети страни

Pirnar може да разкрие някои Ваши лични данни на трети страни в съответствие с целта на обработката:

 • Аутсорсирана агенция за маркетингови и онлайн маркетингови дейности от името на Pirnar. Агенцията извършва своите дейности строго от името, за сметка на, следвайки инструкции и под контрола на Pirnar, с цел техническа оптимизация и оптимизация на съдържанието на уебсайта, маркетинг и ремаркетинг на Google и Facebook и оптимизиране на потребителския опит на уебсайта;
 • Външно онлайн приложение, което служи за разпространение на бюлетини и работи стриктно от името и за сметка, следвайки инструкциите и под контрола на Pirnar;
 • Когато данните се изискват от органите за целите на провеждането на индивидуални производства, като предоставят писмено обяснение.

Вашият контрол е наша грижа

Лицата имат следните права относно обработката на лични данни:

 • Право на достъп до данни;
 • Право на поправка;
 • Право на отказ („право да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработката;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение.

Субектите на данни могат да упражняват гореспоменатите права, като изпращат заявка по имейл на media@pirnar.si. Pirnar ще отговори в рамките на 15 дни от получаването на такова искане.

Винаги достъпни данни

Субектите на данни имат право да получат потвърждение от администратора на данни дали личните им данни се обработват и ако е така, те имат право на достъп до личните си данни и следната информация:

 • Цели на обработката;
 • Видове лични данни;
 • Потребители или категории потребители, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, включително потребители на трети страни или международни организации;
 • Ако е възможно, предвиденият период на съхранение на лични данни и, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на такъв период;
 • Наличие на право да поискат от администратора на лични данни да коригира или изтрие лични данни или да ограничи обработката на лични данни, свързани със субектите на данни, или наличието на право на възражение срещу такова обработване;
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган;
 • Всяка налична информация относно източника на данни, когато личните данни не са получени от субектите на данни;
 • Наличие на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и разумна информация за причините за него, както и за смисъла и предвидимите последици от такава обработка за субекта на данните.

Pirnar предоставя на субектът на данни копие на личните данни, които се обработват. Ако субектите на данни предоставят своето искане чрез електронни средства за комуникация и не поискат друго, информацията се предоставя в електронна форма.

Винаги можете да променяте данните си

Субектите на данни имат право да получат от Pirnar правото на изменение на техните неправилни лични данни без ненужно забавяне. Като се има предвид целта на обработването, субектите на данни имат право да допълват непълни данни, включително чрез подаване на допълнителни декларации.

Винаги можете да изтриете данните си („право да бъдете забравени“)

Субектите на данни имат право да получат от Pirnar изтриване на техните неправилни лични данни. Pirnar е длъжен да изтрие данните в следните случаи:

 • Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 • Субектите на данни отменят даденото съгласие, представляващо основа за обработка на данни, докато няма друго правно основание за обработка на данни;
 • Субектите на данни възразяват срещу обработването въз основа на правен интерес на администратора на данни, докато няма преобладаващи законни причини за обработка на данни или когато субектът на данни възразява срещу обработването;
 • Субектите на данни възразяват срещу обработката за целите на директния маркетинг;
 • Личните данни се обработват незаконно;
 • Личните данни трябва да бъдат анулирани, за да се изпълнят законовите изисквания, съгласно законодателството на ЕС или Словения.

Винаги имате право да ограничите обработката на данни

Субектите на данни имат право да получат от Pirnar ограничение за обработване на личните си данни в следните случаи:

 • Субектите на данни възразяват срещу точността на данните (за периода, който позволява на администратора на данни да провери точността на данните);
 • Обработката е незаконна и субектите на данни изискват ограничаване на използването на данни вместо изтриването им;
 • Данните вече не са необходими за целите на обработката; субектите на данни обаче могат да ги изискват с цел да упражняват, прилагат или защитават правни искове;
 • Субектите на данни са подали жалба относно обработването - докато не се провери дали законните причини на администратора на данни надделяват над причините на субекта на данните.

Когато обработката на лични данни е ограничена в съответствие с член 1, такива лични данни се обработват само със съгласието на субекта на данните, с изключение на тяхното съхранение, или за упражняване, прилагане или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важен обществен интерес на ЕС или държава-членка.

Винаги имате право да прехвърлите правото си

Субектите на данни имат право да получават данни, които са предоставили на администратора на данни в структурирана, общо използвана и машинно четена форма, както и право да изпращат такива данни на друг администратор на данни (когато това е технически възможно) в следните случаи:

 • Обработката се основава на съгласието или споразумението на субекта на данните и
 • обработката се извършва с автоматизирани средства.

Винаги имате право да възразите

Субектите на данни имат право да възразят срещу обработването на лични данни по всяко време, когато обработката се основава на законните интереси на администратора на данни. Pirnar ще спре да обработва лични данни, освен ако не докаже, че спешните законосъобразни причини за обработване надделяват над интереси, права и свободи на субектите на данни, било то да упражняват, прилагат или защитават правни искове.

Субектите на данни имат право да възразят срещу обработката на лични данни с цел директен маркетинг и профилиране по всяко време, доколкото обработката е свързана с директния маркетинг. В този случай личните данни вече не се обработват за такива цели.

Винаги имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни

Субектите на данни могат да изпращат всякакви оплаквания, свързани с обработката на лични данни, на media@pirnar.si.

Когато субектите на данни смятат, че правата им по отношение на обработката на лични данни са нарушени, те също имат право на ефективно средство за защита и чрез подаване на жалба до информационния служител.

Разни

Лица под 15 години могат да предоставят своите данни чрез Уебсайта само с изричното съгласие на своите родители, приемни родители или настойници.

Упълномощен за защита на личните данни в Pirnar d.o.o., е отделът за Връзки с обществеността.

Заключителни разпоредби

Pirnar си запазва правото да променя и допълва настоящите Общи условия. Потребителите на уебсайта се уведомяват за всички промени в Общите условия чрез Уебсайта.

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри дейността си.
Тези бисквитки не засягат Вашата поверителност. Повече